دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

 

   کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

  دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
  نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

  کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

  تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

  نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

  معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

  تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

  معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

  تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

   

    کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

   دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
   نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

   کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

   تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

   نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

   معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

   تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

   معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

   تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

    

     کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

    دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
    نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

    کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

    تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

    نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

    معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

    تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

    معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

    تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

     

     کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

    دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
    نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

    کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

    تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

    نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

    معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

    تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

    معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

    تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

     

      کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

     دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
     نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

     کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

     تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

     نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

     معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

     تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

     معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

     تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

      

       کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

      دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
      نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

      کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

      تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

      نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

      معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

      تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

      معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

      تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

       

        کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

       دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
       نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

       کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

       تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

       نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

       معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

       تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

       معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

       تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

        

         کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

        دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
        نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

        کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

        تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

        نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

        معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

        تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

        معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

        تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

         

          کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

         دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
         نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

         کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

         تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

         نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

         معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

         تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

         معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

         تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

          

           کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.