آگهی تمدید مزایده پیمانکاری در معدن شن و ماسه شهریار| مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/5/17