آگهی مزایده عمومی دو دستگاه خودرو سواری | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/05/07

مزایده عمومی دو دستگاه خودرو سواری