آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار988B | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنیه مورخ 1402/05/07