آگهی مزایده های پیمانکاری مناطق مختلف معادن حاجی آباد و آتشکوه محلات مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰8/10

مزایده ها