آگهی مزایده واگذاری(اجاره)کارخانه سنگبری امکو ساوه | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنیه مورخ 1402/05/07