آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 95| مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری سه شنیه مورخ 1402/04/20