حامد گلشاهی
رئیس دفتر مدیرعامل

سید محمد رفیع لطیفی
رئیس امور مالی

حمید رضا شجاع شفیعی
کارشناس حسابدار صندوق

مصطفی حاجی رمضان
کارشناس حسابدار مالی

سینا ذوالقدری
کارشناس فناوری اطلاعات

سید یوسف کمالیان
کارشناس تعالی

هومن بن سلیمان شیبانی
رئیس امور اداری

محمد حسین پیرامون مقدم
رئیس بازرگانی داخلی

بابک رضایی
کارشناس دبیرخانه و بایگانی

علی زمردی انباجی
کارشناس فروش

مجتبی حسن زاده سلطان مرادی
کارشناس فروش

نورالدین بابائی
مسئول دفتر مدیر معادن و صنایع سنگ ساختمانی