فروش اقلام مازاد ضایعاتی – مهلت شرکت در مزایده 1401/11/17