فروش سنگ موجود در کارخانه امکو – مهلت شرکت در مزایده 1401/11/06