فروش ویژه سنگ کوپ منطقه ۱۵ معدن حاجی آباد تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴