لیست مزایده‌ فروش سنگ کوپ معدن حاجی آباد مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴