لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه تا تاریخ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸

مزایده فروش سنگ

مزایده فروش سنگ