لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه تا تاریخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۸