مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت ارائه پیشنهاد: تا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱