لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه|مهلت دریافت اسناد وارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/03/27