اگهی مزایده پیمانکاری منطقه ۵ معدن آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰