جلسه معارفه اعضای جدید هیئت مدیره شرکت در محل دفتر مرکزی شرکت در شهر محلات

جلسه معارفه اعضای جدید هیئت مدیره شرکت در تاریخ 14/4/1401 و در محل دفتر مرکزی شرکت در شهر محلات با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ برگزار گردید.

اعضای محترم جدید هیئت مدیره شرکت عبارتند از :

جناب آقای حافظ

جناب آقای آقامحسنی

جناب آقای معمار