مزایده های پیمانکاری مناطق 3 و 26 معدن آتشکوه|مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/03