مزایده واگذاری (اجاره) کارخانه سنگبری امکو ساوه | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/04/11