مزایده واگذاری (اجاره) کارخانه سنگبری امکو محلات| مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/03