مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲9