مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد محلات و مرمریت نفیس یزد.مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰9/12