مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معدن سنگ تراورتن حاجی آباد | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/04/18