مزایده پیمانکاری معدن سنگ فلدسپات دردوی خواف | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/10