مزایده پیمانکاری معدن سنگ مرمریت نفیس یزد و معدن مرمریت میرولی کرمان | مهلت دریافت وتحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1402/04/10