مزایده‌های جدید

طرح بام (منطقه ۳۰ شمالی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۳۰ جنوبی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۲۷ معدن آنشکوه)

طرح بام (منطقه ۲۰ شرقی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۱۱ معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۵ غربی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۲ معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۱ معدن آتشکوه)

آرشیو مزایده‌ها

مزایده شماره ۵۸ -۹۸ (منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۷-۹۸ ( منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۶-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۵-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۴-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۳-۹۸ (منطقه ۱ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۲-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۴۸-۹۸ (منطقه ۶ معدن آتشکوه)