مزایده‌های جدید

مزایده ۱۰۹-۹۸ منطقه ۱ معدن آتشکوه

مزایده ۱۰۸-۹۸ منطقه ۲۶ معدن آتشکوه

آرشیو مزایده‌ها

طرح بام (منطقه ۳۰ شمالی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۳۰ جنوبی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۲۷ معدن آنشکوه)

طرح بام (منطقه ۲۰ شرقی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۱۱ معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۵ غربی معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۲ معدن آتشکوه)

طرح بام (منطقه ۱ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۸ -۹۸ (منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۷-۹۸ ( منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۶-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۵-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۴-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۳-۹۸ (منطقه ۱ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۲-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۴۸-۹۸ (منطقه ۶ معدن آتشکوه)