مزایده شماره ۵۸ -۹۸ (منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۷-۹۸ ( منطقه ۱۲ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۶-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۵-۹۸ (منطقه ۲۶ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۴-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۳-۹۸ (منطقه ۱ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۵۲-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن آتشکوه)

مزایده شماره ۴۸-۹۸ (منطقه ۶ معدن آتشکوه)