مزایده شماره ۵۱-۹۸ (منطقه ۲۰ معدن حاجی آباد)

محتوای زنجیره ای در اینجا قرار دارد

مزایده شماره ۵۰-۹۸ (منطقه ۷ معدن حاجی آباد)

مزایده شماره ۴۹- ۹۸ (منطقه ۶ معدن حاجی آباد)