لیست مزایده های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد و آتش‌کوه تا تاریخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۸