فروش ویژه سنگ کوپ منطقه ۱۵ معدن حاجی آباد تا تاریخ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸