لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه تا تاریخ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸

مزایده فروش سنگ

مزایده فروش سنگ

 

 

فروش ویژه سنگ کوپ منطقه ۱۵ معدن حاجی آباد تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۸

 

 

لیست مزایده‌های سنگ کوپ معدن حاجی‌آباد تا تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸

 

 

لیست مزایده های سنگ کوپ معدن آتش‌کوه تا تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸