دکتر احمد ترابی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مهندس مهدی فراهانی‌فر رئیس هیأت مدیره و عضو غیرموظف

مهندس ولی‌اله اخلاقی‌فرد نائب رئیس هیأت مدیره و عضو غیر موظف