مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد محلات و مرمریت نفیس یزد.مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲9

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه و معدن مرمریت نفیس یزد مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

مزایده ها

آگهی مزایده های پیمانکاری مناطق مختلف معادن حاجی آباد و آتشکوه محلات مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰8/10

آگهی مناقصه پیمانکاری اکتشاف سنگ مرمریت معدن کولوس ۲ ماکو مهلت دریافت اسناد تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

اگهی مزایده پیمانکاری منطقه ۵ معدن آتشکوه مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

مزایده پیمانکاری منطقه ۱۵ معدن سنگ تراورتن حاجی آباد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
جهت دریافت اسناد مزایده فوق کلیک کنید

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

نمابر :               ۸۹۷۷۳۴۷۶-۰۲۱

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

تلفن :          ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات                                                    به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن :           ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

 

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.  

فراخوان شناسایی و انتخاب پیمانکاران پروژه معدنی دریاچه نمکجهت دریافت اسناد کلیک کنید

دفترمرکزی : تهران، بلوارنلسون ماندلا(جردن)،
نبش بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲ طبقه ۲

کد پستی :         ۱۹۶۸۸۷۴۸۱۳

تلفن :               ۳۵-۸۸۸۷۸۵۳-۰۲۱

نمابر :               ۴۳۲۴۲۰۴۵-۰۸۶

معدن حاجی آباد : محلات کیلومتر ۵ جاده خمین

تلفن : ۸۹-۹۱۰۷۰۳۸۱-۰۲۱

معدن آتش کوه : محلات کیلومتر ۲۰ جاده محلات به دلیجان، انتهای جاده آتشکوه

تلفن : ۴۳۲۳۳۷۹۸-۰۸۶

 کلیه حقوق متعلق به شرکت معدن فرآور امداد می‌باشد.