لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دیافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز یک شنبه1401/09/06

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد محلات و مرمریت نفیس یزد.مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰9/12

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲9

مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن حاجی‌آباد،آتشکوه و معدن مرمریت نفیس یزد مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

مزایده ها

آگهی مزایده های پیمانکاری مناطق مختلف معادن حاجی آباد و آتشکوه محلات مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰8/10

آگهی مناقصه پیمانکاری اکتشاف سنگ مرمریت معدن کولوس ۲ ماکو مهلت دریافت اسناد تاپایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار epc مهلت دریافت اسناد و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دیافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه1401/05/25

لیست مزایده های فروش سنگ کوپ معادن حاجی آباد و آتشکوه مهلت دیافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/05/15